1)Για να συμμετάσχει η εταιρεία μας οποιαδήποτε εντολή πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση ,η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την αρνηθεί εγγράφως εντός 30 ημερών από την υπογραφή

2)Τα παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην αποκλειστική μας κατοχή μέχρι την πλήρη καταβολή όλων των απαιτήσεων

3)Σε περίπτωση μη εξόφλησης κατά την ημερομηνία λήξης τους τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε εμάς εις βάρος του αγοραστή ,οι καταβληθείσες δόσεις που απομένουν βάσει του νόμου.

4)Οι παραγγελίες που γίνονται στον ισότοπο θα παραδοθούν μόνο μετά την πλήρη αποπληρωμη τους.

5)Οι αναγραφόμενες τιμές μας ισχύουν μόνο για παραδόσεις που γίνονται εντός τριών μηνών και για τις οποίες υπάρχει ελάχιστη καταβολή προκαταβολής 15% .Για τις λεπτομέρειες των μακρύτερων παραδόσεων και κατόπιν αιτήματος του πελάτη η εταιρία θα εφαρμόσει τις τιμές που ισχύουν κατά την παράδοση

6)Η καθυστέρηση στην παράδοση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ακυρώσει την παραγγελία

7)Οποιοδήποτε ποσό δεν καταβληθεί έως το τέλος της λήξης του ο τόκος είναι 1,5% ανά μήνα, επιπλέον η μη πληρωμή τιμολογίου στο τέλος του θα καταβάλλει προσαύξηση 20% με ελάχιστο όριο 75 ευρώ

8)Σε περίπτωση ακύρωσης μπορεί να ζητηθεί ένα ποσό ως συμμετοχή στις δαπάνες απομάκρυνσης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της επανασυσκευασίας και της συσκευασίας

9) Παρά τις αντίθετες διατάξεις οι γενικές μας προϋποθέσεις επικρατούν έναντι των άλλων συμβαλλομένων μερών

10)Όλα τα τιμολόγια καταβάλλονται στις Βρυξέλλες δεν παραιτείται από αυτό το δικαίωμα με την κατάρτιση σχεδίου για τον αγοραστή

11)Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ,τα τιμολόγια μας είναι πληρωμένα σε μετρητά. Η μη πληρωμή ενός μόνο τιμολογίου στο τέλος της προβλεπόμενης ημερομηνίας υποχρεώνει στην αυτόματη καταβολή του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού σε όλα τα άλλα τιμολόγια χωρίς ακόμα να έχουν λήξει

12)Το προιον είναι εγγυημένο δύο χρόνια για τυχόν ελαττώματα των πρώτων υλών .Ο κινητήρας είναι εγγυημένος 8 χρόνια. Ηεγγύηση εξ ονόματος του αγοραστή δεν είναι μεταβιβάσιμη,Θα είναι άκυρη αν έχει λανθασμένη σύνδεση,εάν επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα, εάν χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση του άλλα προϊόντα από αυτά που συνιστώνται.

Σε περίπτωση διαφορών κσι αντιδικιων μόνο τα δικαστήρια των Βρυξελλών θα είναι αρμόδια.